Powszechna Obrona Terytorialna

Tematy związane z obronnością granic Polski oraz kondycją służb wewnętrznych. Policja , Straż miejska , ABW , CBŚ ...

Powszechna Obrona Terytorialna

Postprzez Klaudi » 17 mar 2014, o 20:38

Szanse OBRONY TERYTORIALNEJ

Stworzenie systemu Obrony Terytorialnej należy uznać za zadanie fundamentalne w tworzeniu obronnego systemu wojskowego odpowiedniego dla zapewnienia skutecznego i trwałego bezpieczeństwa narodowego III RP. Będzie też oznaczać stworzenie struktur wojskowych właściwych demokracjom zachodnim, w tym państwom NATO. Utworzenie OT czyni realnym i wiarygodnym możliwość wsparcia obrony RP przez siły NATO.

http://szeremietiew.pl/rola-i-znaczenie-obrony-terytorialnej/
Avatar użytkownika
Klaudi
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 60
Dołączył(a): 6 gru 2013, o 20:51

Postprzez » 17 mar 2014, o 20:38

 

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Manta » 19 mar 2014, o 06:33

Roman Polko: Obrona terytorialna jest potrzebna. NSR to marnowanie energii.

Pytany o sytuację polskich sił zbrojnych, były dowódca GROM, gen. Roman Polko mówi: Niestety, wysp nowoczesności na razie nie jest zbyt wiele, a po ostatnim zdeformowaniu systemu dowodzenia siłami zbrojnymi jedna z nich – wojska specjalne są zagrożone. Dotarła do nich urawniłowka polegająca na wtłoczeniu w ogólnowojskowy system kierowania nie uwzględniający specyfiki tych wojsk: konieczności szybkiego dostępu do decydentów na najwyższym szczeblu i zawężenia kręgu osób z dostępem do informacji na temat ich misji.

http://blogpublika.com/2014/03/12/roman-polko/
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Manta » 19 mar 2014, o 06:36

Gen. Polko: w przypadku zagrożenia Polski musimy reagować za pomocą Wojsk Specjalnych

- Gdyby z po­wo­du wy­da­rzeń na Ukra­inie do­szło do za­gro­że­nia Pol­ski, to naszą od­po­wie­dzią mu­sia­ły­by być dzia­ła­nia Wojsk Spe­cjal­nych - po­wie­dział gen. Roman Polko. Były do­wód­ca GROM skry­ty­ko­wał skut­ki re­for­my pol­skich Sił Zbroj­nych, które, w jego oce­nie, mogą wpły­nąć ne­ga­tyw­nie na szyb­kość re­ago­wa­nia "Spe­cjal­sów". W roz­mo­wie z One­tem woj­sko­wy przed­sta­wił po­mysł na wyj­ście z tej sy­tu­acji opar­ty m. in. na przy­wró­ce­niu Do­wódz­twa Wojsk Spe­cjal­nych i pod­po­rząd­ko­wa­niu go bez­po­śred­nio sze­fo­wi MON.

Gen. Roman Polko Gen. Roman Polko Foto: Archiwum prywatne / Onet
Zagrożenie dla Polski, kluczowa rola Wojsk Specjalnych

Sy­tu­acja na Ukra­inie, w związ­ku z in­ter­wen­cją ro­syj­skiej armii, z każ­dym dniem ulega eska­la­cji. Pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski i pre­mier Do­nald Tusk w ubie­głym ty­go­dniu ostrze­gli, że ewen­tu­al­na kon­fron­ta­cja zbroj­na na te­ry­to­rium na­sze­go wschod­nie­go są­sia­da mo­gła­by za­gro­zić także Pol­sce.

Gen. Roman Polko oce­nił, że w takim kon­tek­ście klu­czo­we zna­cze­nie mia­ła­by kwe­stia ope­ra­cyj­no­ści pol­skich Wojsk Spe­cjal­nych. - Gdyby rze­czy­wi­ście do­szło do za­gro­że­nia bez­pie­czeń­stwa Rzecz­po­spo­li­tej, spo­wo­do­wa­ne­go przez wy­da­rze­nia na Ukra­inie, to by­ły­by to ra­czej punk­to­we in­cy­den­ty, na które od­po­wia­da się wła­śnie dzia­ła­nia­mi spe­cjal­ny­mi, a nie czoł­ga­mi - po­wie­dział woj­sko­wy w roz­mo­wie z One­tem.

Były do­wód­ca GROM pod­kre­ślił, że siły spe­cjal­ne w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych są nie­zwy­kle ważne z dwóch po­wo­dów - moż­li­wo­ści na­tych­mia­sto­we­go uży­cia w chwi­li wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia oraz dużej mo­bil­no­ści i ela­stycz­no­ści w dzia­ła­niu. Jak dodał, ich atu­tem jest zdol­ność pro­wa­dze­nia ope­ra­cji w zróż­ni­co­wa­nym śro­do­wi­sku - te­re­nie zur­ba­ni­zo­wa­nym, le­si­stym, pu­styn­nym, w po­wie­trzu i na wo­dzie.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-oneci ... nych/8k7p7
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Manta » 19 mar 2014, o 07:19

Militaryzacja Narodu – stanowisko Ruchu Narodowego wobec kryzysu na Ukrainie

Przykłady secesji Kosowa i obecnego kryzysu ukraińskiego obrazują jak niewiele warte są gwarancje mocarstw oraz porozumienia międzynarodowe. Dlatego odpowiedzią Polski i Polaków na rosnące zagrożenia i niestabilność w regionie powinno być dążenie do odbudowy własnej siły, zdolnej przeciwstawić się potencjalnym próbom naruszenia interesów i integralności terytorialnej naszego państwa. Dziś Polska posiada bardzo słabą armię i jest zupełnie bezbronna wobec czyhających na nią zagrożeń.

W związku z zaistniałą sytuacją Ruch Narodowy stawia postulat militaryzacji narodu. Polska armia musi być odbudowana, a zdolności obronne kraju wzmocnione przez system Obrony Terytorialnej. Kilkaset tysięcy Polaków, uzbrojonych, odbywających coroczne szkolenia wojskowe i gotowych do mobilizacji w swoim regionie w ciągu 24 godzin, to siła, która musi stać się istotnym czynnikiem wsparcia dla odrodzonej i odbudowanej Armii.

Polacy nie powinni żyć złudzeniami – w razie realnego zagrożenia nikt, tak jak w 1939 r., nie będzie skory do „umierania za Gdańsk”. Dlatego należy pilnie przystąpić do budowy rzeczywistej siły, zdolnej zapewnić naszemu narodowi bezpieczeństwo oraz pokój.
Rada Decyzyjna Ruchu Narodowego


http://narodowcy2014.pl/stanowisko-rn-w ... zez-rosje/
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Klaudi » 19 mar 2014, o 10:16

Wszystko się u nas na gadaniu niestety kończy.
Avatar użytkownika
Klaudi
Bywalec
Bywalec
 
Posty: 60
Dołączył(a): 6 gru 2013, o 20:51

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Manta » 17 kwi 2014, o 20:43

CBOS: rekordowo wysokie poczucie zagrożenia niepodległości Polski

Po­la­cy od­czu­wa­ją re­kor­do­wo wy­so­kie za­gro­że­nie nie­pod­le­gło­ści na­sze­go kraju. Takie obawy wy­ra­ża 47 pro­cent ba­da­nych przez CBOS. To naj­wyż­szy wskaź­nik od 1991 roku, kiedy po raz pierw­szy za­py­ta­no nas o po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cbos-rek ... 4.facebook
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Re: O Obronie Terytorialnej

Postprzez Manta » 30 sty 2016, o 21:16

z16851161q,cwiczenia-obrony-terytorialnej-400x0.jpg

Powszechna Obrona Terytorialna to pół miliona Polaków pod bronią!

MON ruszyło z kopyta z pracami nad obroną terytorialną (OT). Wypełnia tym samym lukę w systemie bezpieczeństwa, ale w reformie widać nadal lęk klasy politycznej przed uzbrojeniem obywateli. Zabrakło wizjonerstwa i odwagi" - pisze Andrzej Talaga na łamach "Rzeczpospolitej".

W jego ocenie pomysł powołania zaledwie sił posiłkowych, a nie regularnej, powszechnej OT, oznacza, że Polacy wciąż pozostaną jednym z najmniej obeznanych z bronią narodów w Europie, faktycznie - bezbronnym.

Talaga przypomina, że siły OT budowane przez MON mają liczyć 45 tysięcy osób i być wsparciem dla obecnej 100-tysięcznej armii zawodowej. "Zapewne taka formacja przyda się w przypadku incydentów z zielonymi ludzikami, ale na powstrzymanie pełnowymiarowej agresji to za mało" - stwierdza.

"Wielu teoretyków obrony terytorialnej, a także praktyków z oddaniem budujących proobronne formacje obywatelskie, miało nadzieję na nowe otwarcie przy okazji tworzenia sił OT. Na przełamanie monopolu struktury administracyjnej państwa na wojnę i włączenie do obrony na szeroką skalą wspólnoty obywateli. Nic z tego" - pisze Talaga.

W jego ocenie państwo polskie od lat zachowuje się raczej jako "kontynuator dziełą zaborców i komunistów, a nie dziedzic tradycji woejnnych I Rzeczypospolitej czy zbrojnych ruchów obywatelskich". Jego zdaniem władze nie chcą, by obywatel Polski stał się "podmiotowy wobec administracji". Ma być tylko "płatnikiem podatków, autoryzującym co parę lat w akcie wyborczym".

Polska zdaniem Talagi potrzebuje "Nie 45 tys., ale 450 tys. mężczyzn i kobiet szkolących się do walki weekendowo. „Niedzielnych żołnierzyków" bez ambicji dorównania wojskom operacyjnym, ale dobrze znających swoją okolicę i zdeterminowanych, by jej bronić".
To, co dziś buduje MON, będzie jego zdaniem "na prawdziwej wojnie skazane na zagładę".

bjad/Rzeczpospolita.pl
http://www.fronda.pl/a/powszechna-obron ... 64885.html
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez » 30 sty 2016, o 21:16

 


Powrót do Obrona TerytorialnaKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron