Uwaga na oszustów

Uwaga na oszustów

Postprzez Manta » 3 sty 2014, o 10:30

Uwaga na oszustów wyłudzających dane osobowe

Za­miesz­cza­ją fik­cyj­ne ofer­ty za­trud­nie­nia, a po­ten­cjal­nych "pra­cow­ni­ków" pro­szą o prze­sła­nie ze­ska­no­wa­ne­go do­wo­du oso­bi­ste­go. Potem uma­wia­ją się na spo­tka­nie, na które nie przy­cho­dzą. Sto­łecz­ni po­li­cjan­ci ostrze­ga­ją przed oszu­sta­mi wy­łu­dza­ją­cy­mi dane oso­bo­we, które mogą potem zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do prze­stęp­stwa.


Jak in­for­mu­ją sto­łecz­ni funk­cjo­na­riu­sze, jest coraz wię­cej przy­pad­ków ta­kich wy­łu­dzeń. Na po­li­cję zgła­sza­ją się ko­lej­ne osoby, które pa­da­ją ofia­ra­mi tego typu dzia­łań. Sche­mat po­stę­po­wa­nia oszu­stów jest za­wsze po­dob­ny.- Rze­ko­my pra­co­daw­ca, na por­ta­lach ogło­sze­nio­wych, pod­szy­wa się pod wła­ści­cie­la firmy i za­miesz­cza ofer­tę pracy, np. o po­szu­ki­wa­niu sprze­daw­cy. Po na­wią­za­niu kon­tak­tu z po­ten­cjal­nym pra­cow­ni­kiem, przy­kła­do­wo pod pre­tek­stem spraw­dze­nia jego ka­ral­no­ści, prosi o prze­sła­nie ze­ska­no­wa­ne­go do­wo­du oso­bi­ste­go – tłu­ma­czą sto­łecz­ni po­li­cjan­ci.

Kiedy już go otrzy­ma, wy­sy­ła in­for­ma­cję o miej­scu spo­tka­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go oraz kilka ter­mi­nów do wy­bo­ru. Po wy­bra­niu jed­ne­go z nich, osoba sta­ra­ją­ca się o pracę, idzie na umó­wio­ne spo­tka­nie, naj­czę­ściej do któ­re­goś ze skle­pów w cen­trach han­dlo­wych. Tam oka­zu­je się, że wła­ści­ciel skle­pu o ni­czym nie wie i nie pro­wa­dzi na­bo­ru na sta­no­wi­sko sprze­daw­cy. Na tym kon­takt z ogło­sze­nio­daw­cą się koń­czy.

- Ape­lu­je­my do wszyst­kich, któ­rzy w ten spo­sób, za po­mo­cą róż­nych por­ta­li ogło­sze­nio­wych, szu­ka­ją pracy, aby pod żad­nym po­zo­rem i w żaden spo­sób nie prze­ka­zy­wać swo­ich da­nych oso­bo­wych. Oszu­ści mogą je póź­niej wy­ko­rzy­stać do po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa – tłu­ma­czą funk­cjo­na­riu­sze z Ko­men­dy Sto­łecz­nej Po­li­cji.

http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/uwag ... =onetsg_fb
Avatar użytkownika
Manta
VIP
VIP
 
Posty: 5776
Dołączył(a): 4 gru 2013, o 21:15
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez » 3 sty 2014, o 10:30

 

Powrót do PrawoKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron